นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านโพน มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ประสานงานสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  ครูพัฒนาสู่มืออาชีพ  นักเรียนเชิดชูคุณธรรม  นำชุมชนร่วมพัฒนา  ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

                                                                                    พันธกิจ

 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบาย

. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

๕. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักประหยัด และออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม

๗. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร และ

    สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

๘. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเป็น

๙. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้บริการทางวิชาการ ประสานความร่วมมือกับ

   ชุมชนและท้องถิ่น


Comments